अपमान !

  जिव्हारी लागेल असा अपमान... Employee working from home. आई - जा बाळा , बाजारातून जरा सामान घेऊन ये... Son - आई , आत्ता client चा काॅल आहे....