खानदेश लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
खानदेश लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

खानदेशी लाड !!!

खानदेशचे पती पत्नी मधील हे प्रेमळ संवाद ............. आमच्या पुढे जे ताटात येईल ते आम्ही जेवतो बाबा ......... पण इथे हे लाड बघा ...........  

नवरा :- जेवाले काय बनावशी  ?
बायको :- तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू..... !

नवरा :- कर, वरण भात पोया...
बायको :- ते ते कालदिनच करेल व्हतं ...

नवरा :- बेसण कर तावावरलं...
बायको :- पोरे खातस नई ना ते...

नवरा :- वटाणास्नी चटणी कर...
बायको :- ती पचाले जड जास...

नवरा :- तुले जे आवडस व्हई ते बानाव ...
बायको :- तुम्हीच सांगा ना, तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू मी !

नवरा :- आंडा कर मंग...
बायको :- काही वाटस का, सोम्मार शे आज...

नवरा :- आरे हा, धिंडरा कर मंग...
बायको :- त्यासना भलता कुटाणा पुरस...

नवरा :- तोरनी दायन्या चिखल्या बनाव..
बायको :- तोरनी दाय ते कालदिनच सरनी...

नवरा :- मंग मॅगी बनाई टाक...
बायको :- हाट, ते का जेवण शे का?

नवरा :- मंग काय बनावशी...
बायको :- तुम्ही सांगश्यात ते...

नवरा :- आसं, कर खिचडीच बनाई टाक ...
बायको :- नको ,नुसती खिचडी खाई खाई कटाया येत नही  का?

नवरा :- काय बनावशी मंग
बायको :- त्येच ते सांगी राहिनू, तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू...

नवरा :- आसं कर, आपण जेवाले बाहेर जाऊत....
बायको :- नको, बाहेरनं खाईसन भलता त्रास व्हस तुभ्हले....

नवरा :- (नवरा मन् मा नी मन् मा, इनी मायनी भूखे भूखे मारी की काय आज?..)
बायको : फोनवर : काय व्हयनं ? काहीतर बोला,

नवरा :- शांत...
बायको :- (मन् मा नी मन् मा फोन कट व्हयना की काय? .....)

नवरा :- दख, तुले जे पटी ते बनाव
बायको :- सांगा ना, तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू...

नवरा :- घरमा दुध शे  का ? पाव बिव खाऊत त्याना बरोबर....
बायको :- तुम्ही ते कायभी सांगतस पावसवर काय पोट भरस?

नवरा :- नुसता भात बनाव मी येवाना टाईमले दही लई येस...
बायको :- नको, दहीनी सर्दी व्हस तुम्हले.......

नवरा :- मंग पोरेसले जे आवडस व्हई ते बनाव...
बायको :- पोरे ते कायभी सांगतीन,  तो काय खे शे का?

नवरा :- आते तूच दख, तुले पटी ते बनाव, मनी आक्का..........
बायको :- आसं नका, तुम्हीच सांगा ना, तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू मी !

                       जय खानदेश !!!

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...