हस्ताक्षर लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
हस्ताक्षर लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

हस्ताक्षर.

कारकून : साहेब हे काय लिहिलय मला वाचताच येत नाही.
साहेब : बघु, अरे हे हस्ताक्षर तर कोणीही गाढव वाचू शकतो. आण ते माझ्याकडे मीच वाचून दाखवतो.

तळटीप.

जोशी आजोबांना वय झाल्यामुळे दिसत नव्हते. आजींना जावूनही बरीच वर्षे झालीत. विरंगुळा एकच कोणातरी नातेवाईकाला पत्र लिहीणे.

असेच एकदा आजॊबा पोस्टात गेले. पोस्टकार्ड विकत घेतलं व जवळच बसलेल्या एका तरुणाला पत्र लिहून देण्याची विनंती केली, " बेटा मला निट दिसत नाही व हातही फार हलतो. मला एक पत्र लिहून देतोस कां ?

तरुण आजोबांना मदत करायला तयार झाला.

पत्र लिहून झाल्यावर आजोबांनी ते वाचले. आजोबांचा चेहरा बघून तो तरूण म्हणाला, " आजोबा काही चुकले कां ?"

"नाही बेटा नाही चुकले", आजोबा म्हणाले, " फक्त एक तळटीप घाल, वाईट हस्ताक्षरासाठी क्षमस्व."

वेडा

डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? . . वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केले आणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी म...