मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

May, 2011 पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

आनंद.

मनोहररावांना बरेच दिवसांनी रजा मिळाल्याने ते फार आनंदात होते. त्यामुळे सक्काळी सक्काळी उठुन बाहेर फिरुन आले. घरी आल्यावर बायकोला उठवल व मस्त चहा केला दोघांसाठी.


बाहेरच्या खोलीत आल्यावर सोफ्यावर बसुन मोठ्ठ्या आवाजात आपल्या आवडिची गाणी लावली. गाणी इतक्या जोरात लावली होती कि शेजार्यां्नाही स्पष्ट ऎकू जावी !

थोड्या वेळाने शेजारचे रामराव आले व मनोहररावांना म्हणाले, “मनोहरराव तुम्हाला माझ्या TV चा आवाज ऎकू येतोय ?

मनोहरराव ,”नाही.”

रामराव,”मला पण नाही. तुमची गाणी जरा हळू वाजवाल काय ?”