मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

August, 2009 पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

बाप रे !

अरे तुला रडायला काय झालं ?
तो हत्ती आज मेला.
तर काय तो हत्ती तु पाळलेला होता कां ?
नाही, त्याला पुरायला खड्डा खणायला मला सांगण्यात आलय.