Olx

मंगळवार, १६ जून, २००९

नेपाळी.

एकदा एका नेपाळी माणसावर देव प्रसन्न झाला.
देवाने त्याला ३ ईच्छा विचारल्या.
नेपाळी म्हणाला : १. खुप मोठ्ठा बंगला.
२. त्यात एक खुप श्रीमंत माणुस.
आणि ३. त्या बंगल्याचा गुरखा मला बनव.

Olx