Olx

शनिवार, २३ मे, २००९

पाककला !

अहो काल तो भिकारी आला होता ना, मला तो अजिबात आवडला नाही.
कां ? काय केलं त्याने ?
काल मी त्याला चांगल भरपूर खायला दिल, आज तो परत आला व तो मला हे स्वयंपाक चांगला कसा कराव हे पुस्तक देवून गेला.

Olx