Olx

सोमवार, २५ ऑगस्ट, २००८

घड्याळ.

तो : काहो, तुमचे घड्याळ वेळ सांगते कां ?
पुणेकर : नाही हो ! त्यात वेळ बघावी लागते !!!

Olx