Olx

शुक्रवार, १ ऑगस्ट, २००८

सल्लागार !

सल्लागार (व्याख्या) : सल्लागार म्हणजे तुमच्या घरात येउन, तुम्ही कसं वागाव याची शिकवणी देणारा व त्याची शिकवणी वसूल करणारा.

Olx