Olx

शनिवार, २३ ऑगस्ट, २००८

ASAP : AMAP !!!

ईंटरव्ह्यु घेणारा उमेदवाराला : काहो, तुम्ही कधी रुजू होणार या प्रश्नाला "ASAP" असे उत्तर दिलेत मी समजू शकतो ASAP म्हणजे as soon as possible पण अपेक्षित पगार येथे तुम्ही AMAP असे लिहीलेत. AMAP असे मी कधि ऎकलेले नाही त्याचा अर्थ सांगाल कां ?
उमेदवार : As much as possible.

Olx