Olx

शुक्रवार, २५ जुलै, २००८

बचाव !

न्यायाधिश : तुमच्यावर आरोप आहे की तुम्ही तुमच्या बायको व मुलांना सोडुन पळुन गेलात. आपल्या बचावात काही सांगायचे आहे कां ?
आरोपी : न्यायाधिश महाराज, काही सांगायचे असते तर पळून कां गेलो असतो ?

Olx