Olx

शुक्रवार, १८ जुलै, २००८

माकड !

वर्गात शिक्षक भुगोल शिकवत असतात.
अफ्रिका व अफ्रिकेतील माकड हा विषय असतो. सरांच्या लक्षात येते कि मंदारच लक्ष वर्गात नाही.
तेंव्हा ते म्हणतात , " अरे मंदार तुझे लक्ष कुठे आहे ? लक्ष माझ्याचकडे ठेव नाहीतर तुला कळणारच नाही माकड कसे असते. "

Olx