Olx

शनिवार, ५ जुलै, २००८

मदत !

मन्या : नन्या तु आईला घरच्या कामात मदत करतोस का ?
नन्या : हो करतोना, आईने सांगितलेली सगळी कामे करतो.
मन्या : कोणती कामे ?
नन्या : भाजी आणणे, वाण्याकडून सामान आणणे व आई सांगेल ती सगळी. तु मदत करतोस कां आईला कामात ?
मन्या : हो, आई सोबत वाण्याकडे जाणे, आई घर झाडत असतांना पाय वर करुन बसणे, आईला गाद्या उचलायच्या असतांना खुर्चीवर बसणे, आईने फरशीवर पसारा करु नको म्हटल्यावर गादीवर पसारा करणे इत्यादी सर्व कामे करतो.

Olx