Olx

गुरुवार, ३ जुलै, २००८

नाणे.

सांतासिंग : अरे बांता, मला सांग माझ्या खिशात किती नाणे आहेत.
बांतासिंग : मी सांगतो, पण एका अटिवर.
सांतासिंग : काय ?
बांतासिंग : त्यातील एक नाणे मला देशिल ?
सांतासिंग : हो तु ओळखलस तर एकच काय दोन्हिही देईन.

Olx