Olx

सोमवार, ३० जून, २००८

अपघात.

संताला कळले त्याच्या घराजवळ अपघात झालाय. संता अपघात बघायला गेला.
अपघातस्थळी एक माणूस विव्हळत होता, ”अरे देवा! माझा हात, माझा हात तुटलाय SSSSS”
संता त्याच्यावर डाफरला, ”ए गप बस ! हात तुटला, हात तुटला म्हणून विव्हळतोयस किती ! तो पलीकडचा माणूस बघ. त्याचं तर डोकंच तुटून पडलंय. रडतोय का तो?!!!!”

Olx