Olx

सोमवार, १९ मे, २००८

माशी.

डॉक्टर, डॉक्टर मला वाटते मी माशी झालोय.

डॉक्टर : मला वाटते, तुम्हाला डॉक्टर नाही तर मानसोपचाराची गरज आहे. तुम्ही मानसोपचार तज्ञाकडे जा.

पेशंट : हो डॉक्टर मी त्यांच्याचकडे निघालो होतो. पण तुमच्याकडे दिव्याचा उजेड दिसला अन इकडे वळलो.

Olx