Olx

शुक्रवार, २१ मार्च, २००८

नातेवाईक.

एक कैदी दुसर्‍या कैद्याला : तुला भेटायला कोणी येत नाही. तुझे नातेवाईक नाहीत कां ?

दुसरा कैदी : खुप आहेत. पण सगळे याच जेल मध्ये आहेत !

Olx