Olx

रविवार, २७ नोव्हेंबर, २०१६

Joint Venture !

STATE BANK OF INDIA आणि LIC चे joint venture...
..
.
.
....
SBI.....
रांगेत शेवटपर्यंत " टिकलात " तर पैसे " आम्ही " देऊ..
LIC.....
नाही " टिकलात " तर " आम्ही " देऊ..

रविवार, ३१ जुलै, २०१६

खानदेशी लाड !!!

खानदेशचे पती पत्नी मधील हे प्रेमळ संवाद ............. आमच्या पुढे जे ताटात येईल ते आम्ही जेवतो बाबा ......... पण इथे हे लाड बघा ...........  

नवरा :- जेवाले काय बनावशी  ?
बायको :- तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू..... !

नवरा :- कर, वरण भात पोया...
बायको :- ते ते कालदिनच करेल व्हतं ...

नवरा :- बेसण कर तावावरलं...
बायको :- पोरे खातस नई ना ते...

नवरा :- वटाणास्नी चटणी कर...
बायको :- ती पचाले जड जास...

नवरा :- तुले जे आवडस व्हई ते बानाव ...
बायको :- तुम्हीच सांगा ना, तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू मी !

नवरा :- आंडा कर मंग...
बायको :- काही वाटस का, सोम्मार शे आज...

नवरा :- आरे हा, धिंडरा कर मंग...
बायको :- त्यासना भलता कुटाणा पुरस...

नवरा :- तोरनी दायन्या चिखल्या बनाव..
बायको :- तोरनी दाय ते कालदिनच सरनी...

नवरा :- मंग मॅगी बनाई टाक...
बायको :- हाट, ते का जेवण शे का?

नवरा :- मंग काय बनावशी...
बायको :- तुम्ही सांगश्यात ते...

नवरा :- आसं, कर खिचडीच बनाई टाक ...
बायको :- नको ,नुसती खिचडी खाई खाई कटाया येत नही  का?

नवरा :- काय बनावशी मंग
बायको :- त्येच ते सांगी राहिनू, तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू...

नवरा :- आसं कर, आपण जेवाले बाहेर जाऊत....
बायको :- नको, बाहेरनं खाईसन भलता त्रास व्हस तुभ्हले....

नवरा :- (नवरा मन् मा नी मन् मा, इनी मायनी भूखे भूखे मारी की काय आज?..)
बायको : फोनवर : काय व्हयनं ? काहीतर बोला,

नवरा :- शांत...
बायको :- (मन् मा नी मन् मा फोन कट व्हयना की काय? .....)

नवरा :- दख, तुले जे पटी ते बनाव
बायको :- सांगा ना, तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू...

नवरा :- घरमा दुध शे  का ? पाव बिव खाऊत त्याना बरोबर....
बायको :- तुम्ही ते कायभी सांगतस पावसवर काय पोट भरस?

नवरा :- नुसता भात बनाव मी येवाना टाईमले दही लई येस...
बायको :- नको, दहीनी सर्दी व्हस तुम्हले.......

नवरा :- मंग पोरेसले जे आवडस व्हई ते बनाव...
बायको :- पोरे ते कायभी सांगतीन,  तो काय खे शे का?

नवरा :- आते तूच दख, तुले पटी ते बनाव, मनी आक्का..........
बायको :- आसं नका, तुम्हीच सांगा ना, तुम्ही सांगश्यात ते बनावसू मी !

                       जय खानदेश !!!

Top Universities !

भारतात
ज्ञान वाटणा-या
महान टाँप ४ युनिवर्सीटी..
१. WhatsApp
...
२. पानटपरी
३. कटिंगचं दुकान
४. दारू पीलेला माणुस..
बाकी शाळा वगैरे सर्व अंधश्रद्धा आहे

Olx