Olx

शुक्रवार, ११ फेब्रुवारी, २०११

नकार.

"तु माझ्याशी लग्न करायला तयार आहेस का ?" मंगेश.

साधना,"मी तुला या अगोदरच सांगितले आहे. मी तयार नाही."

"मी दोन दिवस वाट बघतो. अन्यथा मी विहार लेक मधिल बर्फात मधोमध एक भोक करणार व त्यात स्वत:ला बुडवून घेणार." मंगेश.

साधना,"अरे, मुंबईत इतकी थंडी कधिच नसते कि विहार लेक मधिल पाण्याच बर्फ होईल."

"तर मी अशी थंडी पडायची वाट बघणार."

Olx