Olx

सोमवार, २९ मार्च, २०१०

पेपर !

बाबा : काय रे बाळू, आजचा पेपर कसा होता ?

बाळू :  बाबा, प्रश्न तसे सोपे होते पण त्यांची उत्तरे फार कठिण होती.

Olx