मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

March, 2010 पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

पेपर !

बाबा : काय रे बाळू, आजचा पेपर कसा होता ?

बाळू :  बाबा, प्रश्न तसे सोपे होते पण त्यांची उत्तरे फार कठिण होती.