Olx

शुक्रवार, २९ जानेवारी, २०१०

आम आदमी के साथ..... थट्टा.

आघाडी शासनाने सामान्य माणसांची थट्टा करायचच ठरवल आहे. प्रस्तुत तक्त्या वरुन हेच सिद्ध होत नाही कां ?
आपले जाणते ज्योतिषी महागाई कमी होण्याबद्दल पुढील भविष्य वाणी कधि करतात याची वाट बघावी !

Olx