Olx

सोमवार, ४ जानेवारी, २०१०

लक्ष !

शिक्षक : बाळू, वर्गात थोड लक्ष देतोस का ?
बाळू : सर, मी शक्य तितक कमीच लक्ष देतोय.

Olx