Olx

शनिवार, २५ जुलै, २००९

ब्रेक ?

बांता : अरे सांता, तु कार इतक्या वेगात का चालवतो आहेस ?
सांता : अरे कारचे ब्रेक फेल झालेत. मला वाटते लौकरच घरी पोहचलेल बर.

Olx