Olx

रविवार, ५ जुलै, २००९

परंपरा.

शिक्षक : शाम, तु वर्गात फार बोलतोस.
शाम : ती आमची परंपरा आहे.
शिक्षक : याचा अर्थ काय आहे ?
शाम : माझे आजोबा रस्त्यावर फेरीवाले होते, आणि वडिल शिक्षक.
शिक्षक : आणि आई काय करते ?
शाम : ती एक स्त्री आहे.

Olx