Olx

सोमवार, २९ जून, २००९

केशकर्तन.

बॉस : तुम्ही कार्यालयाच्या वेळात केस कापायला गेला होता, तुमच्यावर कारवाई का करण्यात येवू नये ?
बबन : केस पण तर कार्यालयाच्या वेळेतच वाढले होते ना.
बॉस : पण सगळे नाही.
बबन : मी तरी सगळे केस कुठे कापलेत ?

Olx