Olx

सोमवार, ३ नोव्हेंबर, २००८

नापास.

डॉन मुलाला: अरे तु नापास झालास ?
मुलगा : हो बाबा, त्यांनी मला नापास केले.
डॉन : तु अभ्यास नव्हता केला कां ?
मुलगा : केला होता ना. त्यांनी मला तीन तास खुप प्रश्न विचारले पण मी त्यांना काहिही सांगीतले नाही.
डॉन : का ?
मुलगा : तुम्हिच सांगीतले होते ना. कुणी काहिही विचारले तर सांगायचे नाही.

Olx