Olx

शनिवार, २७ सप्टेंबर, २००८

नेपोलियन कुठला.

सांता: अरे मला वाटते की नेपोलियन रशियाचा असावा.
बांता: कां ? तुला असे का वाटते ?
सांता: अरे आजच्या पेपर मध्ये मी तो रशियाचा होता असे लिहीले !

Olx