Olx

गुरुवार, २८ ऑगस्ट, २००८

आजीबाईंची दातदुखी.

आजीबाई खेड्यातुन शहरात आपल्या नातवाकडे आल्या आहेत.
एक दिवस आजीबाई तक्रार करतात की त्यांचा दात दुखत आहे. म्हणुन नातू त्यांना दातांच्या डॉक्टरकडे घेउन जातो.
डॉक्टर : आजी तोंड उघडा.
आजीबाई थोडस तोंड उघडतात.
डॉक्टर : आजी अजुन तोंड उघडा.
आजीबाई अजुन थोडस उघडतात.
डॉक्टर : आजी अजुन तोंड उघडा.
आजीबाई वैतागुन : कारे मेल्या अजुन किती तोंड उघडू. दात काढायला काय तोंडात जाउन बसणार आहेस काय ?

Olx