Olx

सोमवार, १८ ऑगस्ट, २००८

साईड ईफेक्ट !

बांता : अरे सांता तु ही गोळी बाजुने कापुन का घेतोस ?
सांता : मी गोळी साईडने कापुन घेतो कारण मला या गोळीचे साईड ईफेक्ट नकोयत.

Olx