Olx

मंगळवार, २९ जुलै, २००८

दोन गाढव !

लग्नाला जाताना नवरदेवाला गाढवावर न बसवता घोड्यावर बसवूनच का नेले जाते ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
कारण दोन गाढव बघून लोक घाबरायला नकोत !
.

Olx