Olx

शुक्रवार, ४ जुलै, २००८

समानता.

राम, कॄष्ण, गांधी, आंबेडकर या सर्वांमधे काय समानता आहे.
सरदार : हे सर्व राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी जन्माला आले.

Olx