Olx

बुधवार, २ जुलै, २००८

बहिरे आजोबा !

गोखले आजोबांना बरीच वर्षे निट ऎकू येत नव्हते. त्यांना काटकर आजोबांनी फडके डॉक्टरांचा पता दिला.
फडके डॉक्टरांनी त्यांना निट तपासल्यावर एका महिन्याचे औषध दिले.
गोखले आजोबा एका महिन्या नंतर डॉक्टरांकडे गेले. डॉक्टर म्हणाले, " कसे वाटतेय आजोबा. ?"
आजोबा, " डॉक्टर, कमालच झाली. मी अजुन घरी कुणालाही सांगीतले नाही मला ऎकू येते ते. त्यामुळे मला माझे मॄत्युपत्र तीन वेळा बदलावे लागले !"

Olx