Olx

मंगळवार, १ जुलै, २००८

भूक.

एकदा एक सिंह आणि एक ससा एका हॉटेल मधे सोबत जातात.

वेटर दोघांनाही बसायला जागा देतो। सशाला विचारतो, " सर, तुम्हाला खायला काय आणु ? "

ससा सिंहासमोर ऎटीत सांगतो, " माझ्यासाठी एक प्लेट गाजर आण, बघ चांगले हवेत. "

वेटर घाबरत सिंहाकडॆ बघतो आणि विचारतो, " सर, तुम्हाला काय आवडेल ?"

ससा त्याला सांगतो, " त्यांना आज काहिही नको. "

वेटर, " कां ? त्यांना भूक नाही कां ?"

ससा, " अरे, त्यांना भूक असती तर तुला काय वाटते मी इथे राहिलो असतो कां ? "

Olx