Olx

सोमवार, १९ मे, २००८

गुप्तहेर.

"काय हो, तुम्ही पोलीस कां ? " एक माणूस पोलीसाच्या गणवेशातल्या माणसाला
"नाही, मी गुप्तहेर आहे."
"मग तुम्ही हा गणवेश का घातला आहे"
"आज मी रजेवर आहे !"

Olx