Olx

शुक्रवार, ९ मे, २००८

बाळूचे गणित.

शिक्षक : बाळू समजा मी तुला दोन ससे दिलेत आणखी दोन ससे आणखी दोन ससे दिलेत तर तुझ्याकडे एकूण किती ससे झालेत ?

बाळू : सात.

शिक्षक : परत ऎक, समजा मी तुला दोन ससे दिलेत आणखी दोन ससे आणखी दोन ससे दिलेत तर तुझ्याकडे एकूण किती ससे झालेत ?

बाळू : सात.

शिक्षक : आपण उदाहरण बदलु या. समजा मी तुला दोन संत्री दिलीत आणखी दोन संत्री आणखी दोन संत्री दिलीत तर तुझ्याकडे एकूण किती संत्री झालीत ?

बाळू : सहा.

शिक्षक : शाब्बास, संत्री सहा तर तुझ्याकडे ससे कसे सात होणार ?

बाळू : माझ्याकडे अगोदरच एक ससा आहे नां !

Olx