Olx

मंगळवार, १ एप्रिल, २००८

साखरेचा भाव.

एका बाईंना तातडीने साखर हवी होती.
त्या मगनलालच्या दुकानात गेल्या. दुकानावर पाटी होती "साखर १५ रु. किलो".
बाई मगनलालला म्हणाल्या दोन किलो साखर द्या.
मगनलाल, " बाई साखर संपली आहे, उद्या घेवून जा."
बाई जवळ्च्याच छगनलालच्या दुकानात गेल्या. तेथे साखर २० रु. किलो अशी पाटी होती.
बाई, " काहो, त्या मगनलालच्या दुकानात तर साखर १५ रु. किलो आहे, तुम्ही कसे २० रु. किलो देता ?"
छगनलाल, " बाई साखर २० रु. किलो आहे. संपल्यावर मी पण १५ रु. किलोची पाटी लावणार आहे !"

Olx