Olx

शुक्रवार, २८ मार्च, २००८

अंतरीक्ष प्रवास.

एकदा कवि सोपानदेव चौधरी रिक्षातून जात असताना, खराब रस्त्यामुळे त्यांचे डोके रिक्षाच्या छताला लागत होते. तेंव्हा ते रिक्षावाल्याला म्हणाले,"अरे, मी रिक्षात बसलेला खरा पण मला अंतरिक्षात पोचवू नकोस !"

Olx