Olx

रविवार, ९ मार्च, २००८

आराम !

बांधकाम मजुर मुकादमाला : "माझं फावडं मिळत नाही, कदाचित चोरीला गेलं असावं".
मुकादम : हरकत नाही, तर तु आज आराम कर.
मजुर तरीही हलेना.
मुकादम : काय झालं ?
मजुर : " फावड्या शिवाय आराम कसा करू ? त्याला टेकूनच तर आम्ही सगळे आराम करतो !"

Olx