Olx

बुधवार, ५ मार्च, २००८

कात्री.

पोटाचे ऑपरेशन झाल्यावर शुध्दिवर येत असलेल्या पेशंटला डॉक्टर म्हणाले," मला कदाचित तुमच्या पोटाचं परत ऑपरेशन करावं लागेल. कारण ऑपरेशन करतांना वापरलेली कात्री आतमध्ये राहिली असावी.
पुन्हा ऑपरेशनच्या कल्पनेने घाबरलेला पेशंट म्हणाला, " डॉक्टर, ती कात्री फार महाग होती कां? मी भरेन त्याचे पैसे."

Olx