Olx

मंगळवार, २६ फेब्रुवारी, २००८

परिक्षा.

परिक्षेच्या वेळी एक मुलगा उत्तरपत्रिकेत काहीच न लिहीता विचार करीत बसला होता.
तेंव्हा सुपेरव्हायझरने विचारले," काय रे, कसला विचार करतो आहेस ? पेपर फार कठीण आहे कां?
मुलगा उत्तरला, " तसं नाही हो, कोणत्या खिशात कुठल्या प्रश्नाच उत्तर आहे त्याचा विचार करतोय.

Olx