Olx

रविवार, २४ फेब्रुवारी, २००८

जज.

जज: बोल मरण्यापुर्वी तुझी कोणती इच्छा आहे ?
कैदी : माझ्या ऎवजी तुम्ही फाशी जावे.

Olx